มาดูตราสัญลักษณ์ และสีประจำที่แตกต่างกันของแต่ละพระองค์

  ถือว่ารู้ไว้เป็นศรีแก่ตัว อย่างที่ทราบกันดีราชวงศ์ไทย์มีตราสัญลักษณ์ประจำของแต่ละพระองค์ เพื่อให้ไม่เกิดความสับสน เรามาดูกันว่า ตราสัญลักษณ์ สี ประจำของแต่ละพระองค์เป็นแบบไหนกันบ้าง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตราสัญลักษณ์ “ภปร” สีประจำพระองค์ “สีเหลือง”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ตราสัญลักษณ์ “สก” สีประจำพระองค์ “สีฟ้า”

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ตราสัญลักษณ์ “มวก” สีประจำพระองค์ “สีเหลือง”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตราสัญลักษณ์ “สธ” สีประจำพระองค์ “สีม่วง”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ตราสัญลักษณ์ “จภ” สีประจำพระองค์ “สีส้ม”

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ตราสัญลักษณ์ “อร” สีประจำพระองค์ “สีแดง”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

ตราสัญลักษณ์ “สล” สีประจำพระองค์ “สีม่วง”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ตราสัญลักษณ์ “พภ” สีประจำพระองค์ “สีส้ม”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ตราสัญลักษณ์ “สร” สีประจำพระองค์ “สีส้ม”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ตราสัญลักษณ์ “ทป” สีประจำพระองค์ “สีฟ้า”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ตราสัญลักษณ์ “สภ” สีประจำพระองค์ “สีฟ้า”

ที่มา>>>Jarm